فارسی
يكشنبه 29 بهمن 1396 - الاحد 1 جمادى الثاني 1439
مناجات و دعا

فرازی از مناجات خمس عشره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از مناجات خمس عشره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
مناجات اول: راز و نیاز توبه کنندگان خدايا! گناهان بر من لباس خوارى پوشانده، و دورى از تو جامه درماندگى بر تنم پيچيده، و بزرگی جنايتم دلم را ميرانده، پس آن را با توبه به درگاهت زنده كن، اى آرزويم و مرادم و خواسته ام و اميدم، به عزّتت سوگند براى گناهانم ...

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
سلام بر شما اى اهل بيت نبوّت، و جايگاه رسالت، و عرصه رفت و آمد فرشتگان، و مركز فرود آمدن وحی و معدن رحمت، و خزانه داران بهشت، و نهايت بردبارى، و ريشه هاى كرم، و رهبران امّت ها، و سرپرستان نعمت ها، و بنيادهاى نيكان، و استوانه هاى خوبان، و رهبران سياسى ...

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خديا! درهاى روز را با كليدهاى رحمت و رستگارى به روى ما بگشا، و بر من از بهترين لباس هاى هدايت و صلاح بپوشان، به عظمتت در آبشخور قلبم چشمه هاى فروتنى را بجوشان، و در برابر هيبتت از گوشه های ديدگانم رودهاى اشك سوزان جارى ساز، و مرا از بى پروايى و نادانى ...

فرازی از دعای یستشیر - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای یستشیر - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
من شهادت می دهم كه تنها تويى خدا، بالابرنده اى براى آنچه بر زمين نشاندى نيست و نه زمين زننده اى براى آنچه بالا بردى و نه عزّت بخشى آن را كه تو خوارش كردى، و خواركننده ای نيست آن را كه تو عزيز نمودى و بازدارنده اى براى آنچه عطا كردى نيست، و نه عطا كننده ...

فرازی از دعای سمات - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای سمات - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خدایا، گناهانم را آنچه بوده و آنچه خواهد بود بيامرز و پدر و مادرم و همه مردان و زنان باايمان را مشول آمرزشت قرار داده و بر من از روزى حلالت وسعت عنايت كن و مرا از شر انسان بد و همسايه بد و پادشاه بد و همنشين بد و روز بد و ساعت بد كفايت فرما و از كسى كه ...

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
خدايا از تو درخواست می كنم، به رحمتت كه همه چيز را فرا گرفته، و به نيرويت كه با آن بر هرچيز چيره گشتى و در برابر آن هرچيز فروتنى نموده و همه چيز خوار شده و به جبروتت كه با آن بر همه چيزى فائق آمدى و به عزّتت كه چيزى در برابرش تاب نياورد و به بزرگی ات كه ...

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
اى آن كه زبان صبح را به گويايى تابش و روشنايى اش برآورد، شب تار را با تيرگي هاى شديد به هم پيچيده اش به اطراف جهان فرستاد، و ساختمان سپهر گردون را در اندازه هاى زيبايش محكم نمود، و پرتو خورشيد را به روشنايی شعله ورش در همه جا برافروزد، اى آن كه بر ذاتش ...

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

خدايا! خشنودم به اينكه آنان امامانم باشند، پس مرا مورد پسند و خشنودى ايشان قرار ده زيرا تو بر هر كارى توانايى.

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خشنودم به اينكه خدا پروردگارم باشد و محمّد (درود خدا بر او و خاندانش باد) پيامبرم، و اسلام آيينم و قرآن كتابم، و كعبه قبله ام، و على ولى و امامم، و حسن و حسين و على بن الحسين و محمّد بن على و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر و على بن موسى، و محمّد بن على و ...

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خشنودم به اينكه خدا پروردگارم باشد و محمّد (درود خدا بر او و خاندانش باد) پيامبرم، و اسلام آيينم و قرآن كتابم، و كعبه قبله ام، و على ولى و امامم، و حسن و حسين و على بن الحسين و محمّد بن على و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر و على بن موسى، و محمّد بن على و ...

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

خدايا! اى مهربان ترين مهربانان همانا من اين يقين و استوارى دينم را به تو سپردم و تو بهترين امانتدار هستى چه تو خود ما را به حفظ امانتها فرمان دادى، چه تو خود ما را به حفظ امانتها فرمان دادى، پس آن را به گاه فرارسيدن مرگم به من بازگردان.

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

خدايا! اى مهربان ترين مهربانان همانا من اين يقين و استوارى دينم را به تو سپردم و تو بهترين امانتدار هستى چه تو خود ما را به حفظ امانتها فرمان دادى،

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   

و عدول از حق چنين است كه شيطان هنگام مرگ نزد انسان حاضر مى شود و او را وسوسه كرده و نسبت به باورهاى دينى به شك مى اندازد، تا جايى كه او را از مدار ايمان بيرون كند و به همين دليل است كه در دعاها از اين عدول به خدا پناه برده شده.

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   

خدايا من از عديله به هنگام مرگ به تو پناه مى آورم. و عديله به هنگام مرگ يعنى عدول كردن از حق به سوی باطل به گاه جان دادن، و عدول از حق چنين است كه شيطان هنگام مرگ نزد انسان حاضر مى شود و او را وسوسه كرده و نسبت به باورهاى دينى به شك مى اندازد،

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

چه تو خود ما را به حفظ امانت ها فرمان دادى، پس اين امانت مرا گاه فرارسيدن مرگم به من برگدان، به رحمتت اى مهربان ترين مهربانان.

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

و جنبش و نيرويى نيست جز به عنايت خداى والاى بزرگ، خدايا اى مهربان ترين مهربانان، اين يقين و استوارى در دينم را به تو سپردم و تو بهترين امانتدارى،

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   

و از محبوبانت: پيامبر و خاندانش را در بارگاه تو شفيع آوردم و تو كريم ترين كريمانى و مهربان ترين مهربانانى و درود خدا بر پيامبران محمّد و همه خاندانش آن پاكان و پاكيزگان و سلام بسيار او بر آنان باد،

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   

خدايا! بخششت اميد من و كرم و رحمتت آرزوى من است، عملى كه به آن سزاوار بهشت باشم ندارم و طاعتى كه به آن شايسته خشنودى گردم در پرونده ام نيست، جز اينكه يگانگى و دادگرى ات را باور دارم، و به احسان و فضلت دل بستم

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   

و شهادت میدهم كه مرگ حق است و سؤال قبر و برانگيخته شدن حق و ورود خلايق به محشر و صراط و ميزان، و حساب حق و كتاب و بهشت و جهنم همه و و همه بر حق است و ساعت موعود آمدنى است، هيچ ترديدى در آن نيست و اينكه خدا آنان كه در قبرها هستند را برخواهد انگيخت.

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   

و ايشان سروران همه اهل بهشت و شفيعان روز جرا و امامان اهل زمين بطور يقين، و برترين جانشين پسنديده، و شهادت میدهم كه مرگ حق است و سؤال قبر و برانگيخته شدن حق است.