فارسی
سه شنبه 20 آذر 1397 - الثلاثاء 3 ربيع الثاني 1440
  81886
  20
  3.5

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از انسان راضي میشود؟

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از انسان راضي میشود؟

رضايت و خشنودي خدا امري نسبي است، به اين معنا كه خداوند مجموعه قوانيني را براي تكامل و پيشرفت بشريت و سعادت و خوشبختي آنان فرستاده است، آن قوانين تشريعي كه به صورت وحي و كتاب آسماني و تفسير و تفصيل آن توسط اولياي الهي و معصوم در اختيار انسان قرار گرفته، مجموعهاي از بايدها و نبايدها را تشكيل ميدهد، انسان كامل كسي است كه با اطاعت كليه قوانين الهي، رضايت و خشنودي خدا را كسب كرده باشد، از سويي ميدانيم همه انسانها از لحاظ معرت و شناخت، ايمان و معنويت، اطاعت و تسليم پذيري عملي فرمان الهي يكسان نيستند، خداوند از چهارده معصوم(ع) راضي و خشنود است، چنان كه از سلمان و ابوذر و مقداد نيز رازي و خضوند است.

 

اما ميزان و نسبت رضايتمندي خداوند به ميزان عمل آنان از لحاظ كميت و كيفيت و اخلاص و معرفت آنان بستگي دارد. از سويي ميدانيم برخي اعمال از ويژگيهاي برتر و ممتازي برخوردارند، به گونهاي كه ميتوان آنها را به عنوان اصول و زير كارهاي جلب رضايت و خشنودي خداوند دانست. بايد به قرآن كه زبان خداوند است، مراجعه نمود و از زبان او كشف كرد كه انجام چه كارهايي موجب جلب رضايت حضرتش ميگرد. رضايت وخشنودي خدا در بيش از سي آيه بيان شده است.


به برخي از آيات كه تقريبا در بردارنده محتواي بقيه آيات و بيان كننده همه ويژگي هايي است كه رضايت خداوند را جلب ميكند اشاره ميشود.
رضوان و رضايت خدا شامل كساني ميگردد كه:
1 - ايمان به خدا و قيامت داشته باشند.
2 - خانه و وطن خويش را براي حفظ دين شان رها كنند و هجرت نمايند.
3 - با مال جان خويش در راه خدا جهاد نمايند.
4 - پيوسته پيرو ولايت و رهبري باشند.
5- رضايت خدا را در صدق و راستي (گفتار و عمل) بايد جست و جو كرد.


رابطه تقوا و جلب رضايت خدا

رعايت تقوا در همه كارها مخصوصا حق الناس موجب رضايت و خشنودي خداوند است، اما چون تقوا داراي مراتب و درجات است، قران رضايت خداوند را براي تقوا پيشگاني بيان ميكند كه داراي شش صفت ممناز باشند:
1 - آنان كه در برابر گفتار و كردار خويش به شدت احساس مسئوليت ميكنند و از كيفر گناهان خويش بيمناكند و پيوسته ميگويند: پروردگارا! ما ايمان آوردهايم. پس ما را بيامرز از عذاب آتش رهايي بخش!
2 - تقوا سير تاني كه صبر و استقامت و پشتكار در طاعت خدا و ترك حرام و لذتهاي نامشروع و تمامي مصايب و مشكلات را پيشه خويش ساختهاند.
3 - آنان كه از نفاق، دورغ، تقلب و خيانت بدورند و راستگو و درست كردارند.
4 - آنان كه در راه بندگي و عبوديت خدا، خاضع و فروتن هستند.
5 - آنان كه از نفاق مال و جان خويش دريغ نميورزند و با اشتياق آن چه را دارند، انفاق ميكنند.
6 - آمرزش طلبان سحر خيزي كه به ياد خدا در سحر گاهان به پا ميخيزند و در پيشگاه با عظمتش استغفار و طلب آمرزش ميكنند.


شكر نعمت و خشنودي خدا

در برخي آيات آمده كه خداوند از كفران نعمت ناخشنود است و شكر نعمتهاي مادي و معنوي موجب جلب رضايت خدا ميگردد.
عملي كه موجب رضايت خداوند از حضرت اسماعيل(ع) شد
قرآن در مورد حضرت اسماعيل(ع) ميفرمايد: اسماعيل همواره مورد رضايت و خشنودي پروردگارش بود، چه اين كه او خوش قول و صادق الوعد بوده و پيوسته خانودهاش را به نماز و زكات توصيه مينمود.


در سوره توبه ميفرمايد: رضايت و خشنودي خدا شامل حال مردان و زنان مؤمني ميگردد كه:
1 - در برابر مسلمانان احساس مسئوليت ميكنند و يار و ياور يكديگرند و همديگر را تأييد و تقويت ميكنند.
2 - پيوسته امر به معروف و نهي از منكر ميكنند.
3 - در اقامه نماز و بر افراشته شدن فرهنگ و محتواي آن تلاش ميكنند.
4 - زكات مال خويش را ميپردازند و از دستگيري فقرا و مستمندان غفلت ندارند.
5 - پيرو خدا و پيامبر هستند.


رضايت و خشنودي خدا در حزب اللهي شدن است

حزب اللهي شو تا خدا از تو راضي گردد و از مواهب و الطاف خويش تو را بهرهمند سازد تا تو نيز از او خوشحال و خشنود گردي. در دو آيه از حزب اللَّه و در يك آيه از حزب الشيطان  سخن به ميان آمده است. در سوره مجادله دو حزب مذكور و ويژگيهاي طرفداران آنها بيان شده و با هم مقايسه گشته است.


خداوند، رضايت و خشنودي خويش را از حزب اللَّه در اين سوره بيان كرده است. به بيان ديگر: خداوند به رغم ميل غوغاسالاران دور از فرهنگ قرآن روزگار ما، جامعه را به دو طيف خودي و غير خودي يا حزب اللَّه و حزب الشيطان تقسيم نموده و به مؤمنان هشدار داده است كه جمه ميان محبت خدا و محبت دشمنان خدا در يك دل ممكن نيست. بايد از ميان آن دو يكي را برگزيد:
هيچ گروهي را نمييابي كه ايمان به خدا و قيامت داشته باشد و در عين حال با دشمنان خدا و رسول اظهار دوستي نمايد، هر چند آنان پدران، فرزندان، برادران يا خويشان آنها باشند.

 

محبت به پدران و فرزندان و اقوام، بسيار خوب استو نشانه زنده بودن عواطف انساني است، اما هنگامي كه اين محبت رو در روي محبت خدا قرار ميگيرد، ارزش خود رااز دست ميدهد.
زماني خداوند از شما رضايت دارد و از عملكرد شما خشنود ميگردد كه حب و بغضها و دوستي و دشمنيها را براي خدا خالص كنيد. امام صادق(ع) ميفرمايد: كسي كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمني ميكند و براي خدا ميبخشد، ايمانش كامل است.
در سوره ممتحنه ميفرمايد: اگر شما مسلمانان براي رضاي خدا و خشنودي او هجرت كرديد و جهاد نموديد، پس با دشمنان خدا و دشمنان خودتان هرگز طرح دوستي نريزيد.


حزب اللهي كيست و چه ويژگي هايي دارد؟

وقتي دانستيم، خشنودي خدا در حزب اللهي شدن است، بايد بدانيم حزب اللهي شدن نيازمند چه صفاتي است و حزب اللهي كيست؟ حزب اللهي را از راه اعتقادات و عملكردها و وضع ظاهرشان بايد شناخت. آنها كساني هستند كه:
1 - خدا خط ايمان را بر صفحه دل شان نوشته است.
2 - توسط روح مورد تأييد و تقويت قرار گرفته اند.
3 - ويژگي بارز و ممتاز حزب اللهيان، ولايت پذيري آنان است. قران بعد از بيان آيه ولايت ميفرمايد: و من یتول اللَّه و رسوله و الذين آمنوا فان حزب اللَّه هم الغالبون.


دروغ ميگويند كساني كه ميپندارند جزو حزب اللَّه هستند، اما فعاليتهاي آنان خلاف جهت ولايت و رهبري امت سامان مييابد.
در سوره فتح وقتي موضوع بيعت رضوان مطرح ميشود، ملاك رضايت و خشنودي خدا از شركت كنندگان در آن بيعت، اطاعت محض از رهبري بيان ميگردد. در مقام بيان سيماي كساني كه خدا از آنان راضي و خشنود است. ابتدا رهبريت را به عنوان محور رضايت معرفي ميكند و ميفرمايد:محمد رسول اللَّه، خواش شب پرستان خفاش صفت و كور دل ولايت او را بپذيرند يا نپذيرند.

 

سپس اوصاف ياران همراه و همگام پيامبر(ص) را تحت عنوان والذين معه در پنج وصف ذكر ميكند.
1 - در برابر كفار، شديد و استوار چون سدي محكم ميايستند.
2 - ميان خود و نسبت به برادران ديني خود رحيم و مهربانند.
3 - پيوسته آنان را در حال عبادت، ركوع و سجود ميبيني.
4- همواره فضل خدا و خشنودي او را ميطلبند و مخلصند.
5 - سيما و ظاهر آنان چون باطن شان با كفار و فاسقان تفاوت دارد. سيماي ظاهري آنان به خوبي نشان ميدهد متتدين، با نماز و خاضع و مرتبط با خدا هستند.

 

رضايت خدا را در روزهاي سخت و دشوار بايد جست و جو كرد

صف راستگويان و دروغ گويان، حزب اللَّه و حزب الشيطان و كاروان خدا پرستان حقيقي كه خداوند از آنان خشنود است. از قافله غافلان را در روزگاراني ميتان شناخت كه نياز به بذل جان و مال باشد.  در سوره آل عمران بعد از آن كه اطاعت از رهبري محور جلب رضايت خدا معرفي شده، هشدار ميدهد كه: عافيت طلباني كه در روزهاي سخت و دشوار، در جنگ شركت نداشتند و با تحليلها و بهانه هايي خودشان را از صحنه جنگ كنار ميكشيدند، نميتوانند ادعا كنند خدا از آنها راضي و خشنود است.


خداوند از مجاهدان و مؤمناني خشنود است كه در تمامي عرصههاي زندگي از جمله جنگ، دعوت خدا و رسولش را با جان و دل پذيرا شدند و با وجود اين كه ضربات كشنده و زخمهاي كاري فراواني از دشمن ديدند، در حول محور رهبريت فعال و پرتلاشند. آنان چه تحليل گران عافيت طلب و ترسوهاي سست ايمان و مقهور قدرت دشمنان ميخواهند آنان را بترسانند. ايمان شان قويتر ميگردد و در استمرار راه خويش مقاومتر ميگردند.

 

خشنودي خدا جز با ياد خدا به دست نميآيد

آخرين سخن اين كه تا انسان به مقام عبوديت و بندگي محض نرسد و از اين راه نفس مطمئنه را تحصيل نكند، نميتواند به رتبه راضية و مرضية،  كه مقام رضا و خشنودي متقابل خدا و بنده است، نايل گردد. تحصيل آن نيز با ذكر عملي خداوند ميسر است: الا بذكر اللَّه تطمئن القلوب.


منبع : پاسخگو
  81886
تعداد بازدید
  20
تعداد نظرات
  3.5
امتیاز کاربران
امتیاز شما به این مطلب ؟
[ رضایت خدا ]     [ خشنودی خدا ]     [ رضایتمندی چیست ]     [ رضای خداوند در چیست؟ ]     [ رضایت خداوند ]     [ جلب رضایت خدا ]     [ رضایت خدا از انسان ]     [ رضايت خدا ]     [ خشنودی خداوند ]     [ رضایت خدا در چیست ]     [ راه های خشنودی خدا ]     [ خشنودی خدا در چیست ]     [ رضایت خداوند در چیست ]     [ راههای جلب رضایت خدا ]     [ چگونه خدا را خشنود کنیم ]     [ راههای خشنودی خدا ]     [ چگونه رضایت خداوند را جلب کنیم ]     [ رضایتمندی خدا ]     [ چه کار کنیم تا خدا از ما راضی باشد ]     [ عوامل خشنودی خداوند ]     [ چگونه خدا از ما راضی باشد ]     [ بهترین ذکر برای خشنودی خدا ]     [ بهترین کاری که خدا دوست دارد ]     [ رضایت خدا در قران ]     [ رضایت و خشنودی خداوند ]     [ کارهایی که باعث خشنودی خدا میشود ]     [ رضایتمندی خداوند ]     [ چه چیز هایی باعث رضایت خدا می شود ]     [ جلب رضايت خداوند ]     [ رضایتمندی از خدا ]     [ راه جلب رضایت خدا ]     [ انشا در مورد خشنودی ]     [ چگونه کارهايمان براي خدا انجام دهيم؟ ]     [ آیات رضایت انسان کدام است ؟ ]     [ کارهایی که باعث خشنودی خدا می شود ]     [ خدا چگونه از ما راضی میشود ]     [ چه کنیم خدا از ما راضی باشد ]     [ خدا از چه کسانی راضی است ]     [ انشادرباره رضایتمندی ]     [ چه کنیم تا خداوند از ما راضی باشد ]     [ رضایت الهی ]     [ کارهایی که موجب جلب یاری خداوند میشود ]     [ چگونه ۹دا از ما راضیمیشود ]     [ تحقیق در مورد رضایت خدا ]     [ خشنود کردن خدا ]     [ رضایت و خشنودی خدا ]     [ چگونه خدا رو خوشحال کنیم ]     [ خشنودی پروردگار ]     [ رضایت و خشنودی خداوند در گرو ]     [ راه رضایت خداوند ]     [ اولین کاری که باعث خشنودی خدامیشود ]     [ رابطه سعادت با رضايت خدا ]    

آخرین مطالب

      چرا باید از فقیه جامع الشرایط تقلید کنیم؟
      محیط برزخ چگونه است؟ چرا قبل از بهشت و جهنم بزرخ می ...
      اگر هر کسی دینش مربوط به خودش باشد پس جایگاه امر به ...
      هدف زندگی انسان ها چه چیزی باشد تا بتوانند مانند حضرت ...
      برای درمان و رهایی وسواس چه باید کرد؟
      کسی که حضرت معصومه(س) را زیارت کند بهشت بر او واجب است، ...
      رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از انسان راضي ...
      براي رسيدن به مقام طي الارض راه حل چيست؟
       آیا تنها امام زمان (عج) اعمال ما را می بیند، یا همه ...
      در مورد فرقه اسماعیلیه و فرزندان امام جعفر صادق (ع) ...

بیشترین بازدید این مجموعه

      فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ استاد ...
      چرا باید حجاب داشته باشیم؟
      براي رسيدن به مقام طي الارض راه حل چيست؟
      تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟
      فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟
      آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب آن چیست؟
      چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از كارهاي ما ...
      سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات او چيست؟
      رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از انسان راضي ...
      آدم بسیار پرخاشگر و عصبی هستم و از این وضعیت خسته شدم ...

نظرات کاربر
سیده زهراسادات قدری
روح خدا وروح القدس بر من ریخته شده است
پاسخ
18     14
15 آذر 1391 ساعت 03:55 صبح
saraahmadi
من در ترکیه هستم میخوام بدونم زنی که از شوهرش 2 ساله دور هست و شوهرش خرجش را نمیده ایا باید ازدواج کنه یا نه تا براه بد نره
پاسخ
61     8
30 ارديبهشت 1392 ساعت 9:43 بعد از ظهر
پاسخ : به بخش پرسش وپاسخ سايت مراجعه كنيد
س.تقی
باسلام.وعرض تسلیت به مناسبت رحلت امام خمینی وشهادت امام موسی کاظم(ع)وقیام خونین پانزده خردادو وفات حضرت ابوطالب,مطلب زیبا و قابلتوجهی بود.
پاسخ
10     9
16 خرداد 1392 ساعت 10:54 صبح
پانته آ
عالی بود ممنون خیلی خوب
پاسخ
0     0
12 مهر 1392 ساعت 9:39 بعد از ظهر
نرگس خاشی
خیلی خوب بود
پاسخ
14     5
18 دى 1392 ساعت 10:49 بعد از ظهر
امین ا...
برای اینکه خداوند لطفش و رحمتش و آمرزشش شامل حال ما بشه باید اخلاص داشته باشیم و برای اینکه اخلاص داشته باشیم باید به درجه عصمت که بالاترین درجه ایمان است برسیم.یعنی هرکاری کنیم برای رضای خدا باشه چه حرف چه شعار و چه عمل مانند شهدای اسلام چه کشتند وچه کشته شدند اما پیروز شدن
پاسخ
16     5
30 بهمن 1392 ساعت 11:44 صبح
امير
با سلام منظور شما در متن فوق پيروي از ولايت و رهبري كيست ؟
پاسخ
0     0
30 مرداد 1393 ساعت 1:53 بعد از ظهر
جعفر پورعلی
خلی خوب بود
پاسخ
17     4
5 شهريور 1393 ساعت 11:00 بعد از ظهر
التماس دعا با ذکر یک صلوات
پاسخ
23     0
10 شهريور 1393 ساعت 2:44 بعد از ظهر
نجارپور
خيلي خوب بود
پاسخ
11     0
30 شهريور 1393 ساعت 4:42 بعد از ظهر
ممنون از سایت خوبتون.خیلی کمکم کرد.
پاسخ
0     0
3 آذر 1393 ساعت 4:27 بعد از ظهر
مهدی
این پیامبر خوب حرفایی می گفته ولی بقیه خرافاتی بوده اند(شیطان به آنها غرور وتعصب می داده) من که از همین دور سلامم را به همه خوبان عالم می دهم ( چون خدا این کار را می پسندد ) وبر سر قبر کسی نمی روم چون جاهلیت است و دیگران را به راه خداشناسی دعوت می کنم و توصیه میکنم به حق وحسن نیت خود را به آنها اثبات می کنم خداشناسی یعنی:اولین معیاری که انسان با آن روبه رو می شود خدا را داور می بیند پس نباید به هیچ موجودی ظلم وستم کند وباید به حق رفتار کند وبقیه را انسان ببیند و هر حقی برای خود قائل است برای دیگران هم قائل باشد ومعیار بعدی اینکه خدا را عاقل می بیند پس خود را از کار بیهوده دور می کند سومین معیار این است وقتی می خواهد خود را آرام کند وبه هیچ چیز فکر نکند می بیند که یک عامل از بیرون به او غرور وتعصب واعصاب خرابی می دهد وآن شیطان است پس باید غرور وتعصب واعصاب خرابی را کنترل کند
پاسخ
0     0
25 اسفند 1393 ساعت 12:58 صبح
ناشناس
خداشناسی یعنی:اولین معیاری که انسان با آن روبه رو می شود خدا را داور می بیند پس نباید به هیچ موجودی ظلم وستم کند وباید به حق رفتار کند وبقیه را انسان ببیند و هر حقی برای خود قائل است برای دیگران هم قائل باشد ومعیار بعدی اینکه خدا را عاقل می بیند پس خود را از کار بیهوده دور می کند سومین معیار این است وقتی می خواهد خود را آرام کند وبه هیچ چیز فکر نکند می بیند که یک عامل از بیرون به او غرور وتعصب واعصاب خرابی می دهد وآن شیطان است پس باید غرور وتعصب واعصاب خرابی را کنترل کند
پاسخ
0     0
25 اسفند 1393 ساعت 1:00 بعد از ظهر
محمد
نماز اول وقت باعث خشنودی خدا میشود
پاسخ
31     2
30 تير 1394 ساعت 1:17 بعد از ظهر
محسن
خیلی خوبو عالی مچکر.
پاسخ
0     0
9 بهمن 1394 ساعت 2:29 بعد از ظهر
mrجابر
ختم یک سوره توحیدبرای شیطان بدتر از سربریدن اوست.
پاسخ
0     0
17 بهمن 1394 ساعت 10:11 بعد از ظهر
ali
خیلی سپاس گذارم
پاسخ
0     0
22 آذر 1395 ساعت 11:58 بعد از ظهر
سحر مرادی کرج
رضایت و خشنودی خدا اول قلبی پاک بعد مداومت در ایت الکرسی همین
پاسخ
0     0
21 فروردين 1396 ساعت 3:30 بعد از ظهر
ناشناس
خوب بود خداوند از شما راضی باشد انشاء الله
پاسخ
0     0
3 تير 1396 ساعت 02:11 صبح
زهرا
ممنون بابت مطلب بسیار مفیدتووون
پاسخ
0     0
23 آذر 1396 ساعت 6:04 بعد از ظهر

پر بازدید ترین مطالب سال

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!

حکایت خدمت به پدر و مادر

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

یک آیه و این همه معجزه !!

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

نظر امام رضا(ع) درباره ازدواج موقت متأهل‌ها

پر بازدید ترین مطالب ماه

راه‌هاى ايمنى از شيطان‏

اسم اعظمی که خضر نبی به علی(ع) آموخت

دارویی موثر برای انسان شدن!

اهمیت طلب حاجات در نماز شب

عفو و گذشت پيامبر از دختر حاتم‏

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

صفتی که پیش خدا عزیزمان می کند!

همسر بهشتی پیامبر(ص) کیست؟

براي رسيدن به مقام طي الارض راه حل چيست؟

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

پر بازدید ترین مطالب روز

عملی که علم کثیر می‌آورد!

مرگ و عالم آخرت

درمان غم و اندوه

عدل خدا و تفاوت بین انسان‌ها

مفهوم الله، رحمان، رحيم‏

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

اهمیت و آثار نماز شب

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟

محیط برزخ چگونه است؟ چرا قبل از بهشت و جهنم ...

چگونه همنشین شیطان می شویم؟!