Azəri
Saturday 26th of May 2018

Ictima və ailə
ارسال پرسش جدید

QADININ ƏRİ ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-2

QADININ ƏRİ ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-2
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   3. YAŞAYIŞDA RİFAH Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Bazara gedib ailəsi üçün töhfə alan şəxs, yoxsullar üçün sədəqə aparan şəxs kimidir. O, aldığı töhfəni evə apardıqda ilk olaraq qızına verməlidir. Çünki qızını sevindirən şəxs İsmayıl nəslindən bir qul azad etmiş şəxs kimidir. Öz töhfəsi ilə oğlunu sevindirən şəxs isə, Allah qorxusundan göz yaşı ...

AİLƏ BAŞÇISININ AĞIR MƏSULİYYƏTİ

  AİLƏ BAŞÇISININ AĞIR MƏSULİYYƏTİ
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   ÖZÜNÜZÜ VƏ AİLƏNİZİ CƏHƏNNƏM ODUNDAN QORUYUN «Təhrim» surəsinin bir ayəsində ailə başçısının ağır, eyni zamanda dünya və axirət mənfəətinə malik bir məsuliyyətinə toxunulur. Əgər hamı bir nəfər kimi, xüsusilə də ailə məsuliyyətini daşıyanlar bu ayəyə diqqət yetirsəydilər, ailələrinin bir çox problemləri həll olunardı. Ev mühitindəki iztirablar, ...

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-4

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-4
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   İMAMƏT Ulu Tanrı nemətini tamamlamaq, dinini kamilləşdirmək üçün həzrət Əlini (ə) və onun on bir övladını seçdi. Onları seçdi ki, insanlar Peyğəmbərdən (s) sonra Quran və Əhli-beytə (ə) sığınaraq, doğru yolda sabitqədəm olsunlar. Məsum imamlar öz dövrlərində fitnələrə məruz qalmalarına, zalım hakimiyyətdə yaşamaqlarına baxmayaraq, bir an belə haqqı ...

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-3

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-3
  Islamda ailə Hüseyn Ənsariyan Nübüvvət Peyğəmbərlər insanları düzgün yola yönəldir, onları Haqqa tərəf dəvət edirlər. Peyğəmbərlər insanları Haqqın ibadətinə səsləyir və onları zalım hakimlərin ibadətindən çəkindirirlər. Onlar insanlara sağlam yaşamağın, əməlisaleh olmağın yolunu göstərirlər. Əmirəl-möminin Əli (ə) Rəsuli-əkrəmin (s) peyğəmbərliyi haqqında buyurur: «O, Allah ...

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-1

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-1
  İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   MƏNƏVİ NEMƏTLƏR Allah tərəfindən insanın pak qalması, pak yaşaması üçün ona müəyyən nemətlər bəxş edilmişdir. Bu nemətlərin bir hissəsi əql, Quran, nübuvvət, imamət, əməlisaleh alimlər və bunlardan qaynaqlanan bir sıra etiqadi, əməli və əxlaqi məsələlərdir. Bu nemətlərin hər birinin mənasına ayrı-ayrılıqda nəzər salmaq lazımdır. ƏQL Əqldən ...

HARAM MAL

HARAM MAL
  İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Allah-təala buyurmuşdur: «Malı haradan qazanmağına etina etməyən şəxsi qiyamətdə hansı qapıdan oda daxil edəcəyimə etina etməyəcəyəm»; «Qeyri-halal yolla qazanc əldə edən şəxsin qazandıqları onun cəhənnəm azuqəsi olacaq». Zəkatı, xümsü və digər şəri hüquqları ödənilməyən var-dövlət harama qarışmış halaldır. ...

MARAQLI BİR HADİSƏ

MARAQLI BİR HADİSƏ
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan Uşaqlıq və yeniyetməlik çağlarımda atamın dindarlığından, onun elm əhli ilə, məscid və məzhəbi məclislərlə olan əlaqəsindən təsirlənərək elm əhlinə, məscidə və ilahi məclislərə qarşı böyük bir eşq tapdım. Zalım hakimiyyət dövründə camaatın, xüsusiyyətlə də cavanların əksəriyyətinin fəsad içində olduğu bir dövrdə dini mərkəzlərlə, əməlisaleh ...

İSLАMİ HİCАB

İSLАMİ HİCАB
Burаdа söhbәtimizi Qur’аn аyәlәri ilә bаşlаyırıq. Bu mәsәlә ilә әlаqәdаr оlаn аyәlәr iki yеrdә – “Nur” vә “Әhzаb” surәlәrindә gәlmişdir. Biz bu аyәlәrin tәfsirini bәyаn еdib оnlаrа аid оlаn fiqhi mәsәlәlәri, rәvаyәtlәri, fәqihlәrin fәtvаlаrını nәql еdәcәyik. “Nur” surәsindә bizim mövzu ilә әlаqәdаr оlаn аyә birinci аyәdir. Оndаn әvvәlki ...

İRАDLАR HİCАB VӘ MӘNTİQ

İRАDLАR HİCАB VӘ MӘNTİQ
Qаdın örpәyinә tutulаn ilk irаdlаrdаn biri bu mәsәlәnin hеç bir аğıl vә mәntiqlә uyğun оlmаmаsıdır. Аğıl vә mәntiqlә uyğun gәlmәyәn bir şеyi isә müdаfiә еtmәk оlmаz. İrаd tutаnlаr hicаbın sәbәbini qаrәtçilik vә yа әmin-аmаnlığın оlmаmаsı ilә izаh еdәrәk hаl-hаzırdа hәmin prоblеmlәrin аrаdаn qаldırılmаsı ilә аrtıq bu işi lаzımsız hеsаb ...

HİCАBIN YАRАNMА SӘBӘBLӘRİ

HİCАBIN YАRАNMА SӘBӘBLӘRİ
Hicаbın yаrаnmа sәbәblәri nәdir? Nеcә оldu ki, bütün millәtlәrin, yахud bә’zi qәdim хаlqlаrın аrаsındа hicаb yаrаndı? Bildiyimiz kimi, İslаmın bütün göstәrişlәri müәyyәn fәlsәfә (hikmәt) vә mәqsәdlәr әsаsındаdır. Mәhz bunа görә dә bеlә bir suаl qаrşıyа çıхır ki, görәsәn hicаb vә örpәk hаnsı sәbәb vә mәslәhәt әsаsındа qәbul еdilmiş vә yа ...

QADINLA KIŞI ARASINDAKI FƏRQLƏR

QADINLA KIŞI ARASINDAKI FƏRQLƏR
QADIN VƏ KIŞININ VAHID XILQƏTIŞübhəsiz ki, bəşəri xüsusiyyətlər baxımından qadın və kişi bir-birindən fərqlənmir. Yə`ni onların hər ikisi insandır və vahid insani xüsusiyyətlərə malikdirlər. Onların biri o birindən üstün və ya alçaq deyil. Bə`zi fəlsəfi cərəyanlar, məktəblər və məzhəblər qadını ikinci dərəcəli mövcud sayır. Qur`ani-kərim isə öz aşkar bəyanlarında qadının ...

İzdivac, evlənmə astanasında

İzdivac, evlənmə astanasında
Bəşəriyyətin ən gözəl və ilahi hisslərindən biri onun ailə qurmağa və övlad sahibi olmağa meylidir. İnsanların ailə formasında yaşayışı tam təbiidir. İnsan elə bir şəkildə yaradılmışdır ki, o fitri və təbii şəkildə ailə qurmağa və övlad sahibi olmağa meyl göstərir. Bəşər tarixinin mütaliəsi göstərir ki, o yarandığı gündən ailə qurumunda yaşamışdır. Ailə qurumunu aradan ...

İNSANLIĞIN İNSANDAN AYRILMASININ MÜMKÜNLÜYÜ

İNSANLIĞIN İNSANDAN AYRILMASININ MÜMKÜNLÜYÜ
Maddi hesablarla düz gəlməyən şeylərdən biri də, bizim əvvəlki söhbətlərimizdə danışdığımız məsələlər, yəni insani dəyərlər, başqa sözlə desək insanın insanlığıdır. Təəccüblü məsələlərdən biri də budur ki, siz hər hansı bir varlıqla maraqlansanız onun, özü üçün ayrılmaz bir sifət olduğunu görərsiniz. Pələngin pələnglik, itin itlik, atın isə atlıq sifəti var. Biz atlıq ...

İNSANIN DƏRDLƏRİ BARƏSİNDƏKİ MÜXTƏLİF NƏZƏRLƏR

İNSANIN DƏRDLƏRİ BARƏSİNDƏKİ MÜXTƏLİF NƏZƏRLƏR
Bildiyimiz kimi, insanın həqiqət və mahiyyəti barəsində müxtəlif nəzərlər vardır. Ümumi baxışda iki nəzəriyyə, yəni materialistlər və ruhçuların nəzərləri bir-birinin müqabilində dayanıb. Ruhçuların fikrincə insan cism və ruhdan ibarət bir həqiqətdir ki, ölməklə fani olmur və əbədi olaraq qalır. Bildiyimiz kimi dini məntiq, xüsusilə islami mətnlər bu məsələyə dəlalət edir. İkinci ...

GƏNC AİLƏLƏR ÜÇÜN GÖSTƏRİŞLƏR

GƏNC AİLƏLƏR ÜÇÜN GÖSTƏRİŞLƏR
Hazırda sənaye ölkələrinin böhrana ən çox mə`ruz qalmış ictimai dayağı ailədir. Başqa sözlə, son bir neçə əsrdə düşüncə, əxlaq, mədəniyyətlə bağlı dəyişikliklər daha geniş şəkildə ailə fəzasında müşahidə olunur. Müasir insanın ruhiyyəsini qərb ailəsinin timsalında əhatəli şəkildə görmək mümkündür. Qərb dünyasındakı ictimai proseslərin incəlikləri ilə tanış olanlar gözəl ...

İSLАMİ HİCАB

İSLАMİ HİCАB
 Burаdа söhbәtimizi Qur’аn аyәlәri ilә bаşlаyırıq. Bu mәsәlә ilә әlаqәdаr оlаn аyәlәr iki yеrdә – “Nur” vә “Әhzаb” surәlәrindә gәlmişdir. Biz bu аyәlәrin tәfsirini bәyаn еdib оnlаrа аid оlаn fiqhi mәsәlәlәri, rәvаyәtlәri, fәqihlәrin fәtvаlаrını nәql еdәcәyik. “Nur” surәsindә bizim mövzu ilә әlаqәdаr оlаn аyә birinci аyәdir. Оndаn әvvәlki ...

İRАDLАR HİCАB VӘ MӘNTİQ

İRАDLАR HİCАB VӘ MӘNTİQ
Qаdın örpәyinә tutulаn ilk irаdlаrdаn biri bu mәsәlәnin hеç bir аğıl vә mәntiqlә uyğun оlmаmаsıdır. Аğıl vә mәntiqlә uyğun gәlmәyәn bir şеyi isә müdаfiә еtmәk оlmаz. İrаd tutаnlаr hicаbın sәbәbini qаrәtçilik vә yа әmin-аmаnlığın оlmаmаsı ilә izаh еdәrәk hаl-hаzırdа hәmin prоblеmlәrin аrаdаn qаldırılmаsı ilә аrtıq bu işi lаzımsız hеsаb еdirlәr. ...

İSLАMDА HİCАBIN FӘLSӘFӘSİ

İSLАMDА HİCАBIN FӘLSӘFӘSİ
Örpәk üçün әvvәldә qеyd оlunаn sәbәblәrin әksәriyyәti bu iffәtli işlә müхаlif оlаnlаrın qоndаrdığı yоzumlаrdır. Оnlаr hәttа hicаbın islаmi fоrmаsını dа bеlә, аğılа sığmаyаn, qеyri-mәntiqi bir iş kimi qәlәmә vеrmәk istәmişlәr. Аydındır ki, әgәr insаn hәr hаnsı bir mәsәlәni ilk bахışdаn хurаfаt hеsаb еtsә оnun üçün gәtirdiklәri yоzumlаr dа ...

HİCАBIN YАRАNMА SӘBӘBLӘRİ

HİCАBIN YАRАNMА SӘBӘBLӘRİ
Hicаbın yаrаnmа sәbәblәri nәdir? Nеcә оldu ki, bütün millәtlәrin, yахud bә’zi qәdim хаlqlаrın аrаsındа hicаb yаrаndı? Bildiyimiz kimi, İslаmın bütün göstәrişlәri müәyyәn fәlsәfә (hikmәt) vә mәqsәdlәr әsаsındаdır. Mәhz bunа görә dә bеlә bir suаl qаrşıyа çıхır ki, görәsәn hicаb vә örpәk hаnsı sәbәb vә mәslәhәt әsаsındа qәbul еdilmiş vә yа ...

QADINLA KIŞI ARASINDAKI FƏRQLƏR

QADINLA KIŞI ARASINDAKI FƏRQLƏR
II FƏSILQADIN VƏ KIŞININ VAHID XILQƏTIŞübhəsiz ki, bəşəri xüsusiyyətlər baxımından qadın və kişi bir-birindən fərqlənmir. Yə`ni onların hər ikisi insandır və vahid insani xüsusiyyətlərə malikdirlər. Onların biri o birindən üstün və ya alçaq deyil. Bə`zi fəlsəfi cərəyanlar, məktəblər və məzhəblər qadını ikinci dərəcəli mövcud sayır. Qur`ani-kərim isə öz aşkar bəyanlarında ...

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

حکایت خدمت به پدر و مادر

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

پر بازدید ترین مطالب ماه

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!!

فضیلت ماه مبارک رمضان

عظمت آية الكرسی (1)  

مرگ و عالم آخرت

با این کلید، ثروتمند شوید!!

ماه رمضان، ماه توبه‏

منظور از ولایت فقیه چیست ؟

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

پر بازدید ترین مطالب روز

تنها گناه نابخشودنی

نجات یک جوان مست با دعای ندبه

داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ

موضوعات اخلاقی - جلسه دهم - خدیجه سلام الله ...

مطالب ناب استاد انصاریان در «سروش»، «ایتا»، ...

راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟

نعمت‌ هایی که جایگزینی براي آن‌ ها نیست.

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

اعلام برنامه سخنرانی استاد انصاریان در ماه ...