Azəri
Saturday 26th of May 2018

Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Cəhənnəmdə əbədi qalmağa səbəb olan günah hansı əməldir?

Cəhənnəmdə əbədi qalmağa səbəb olan günah hansı əməldir?
İslamın intihara baxışı:İslam dinində intihar bərk qadağan olunmuşdur və bu əməl qiyamət günü cəzaya səbəb olacaq. Həzrət İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kəs qəsdən özünü öldürsə, o cəhənnəm odundadır və həmişə orada qalacaq”. (“Kafi”, c. 7, səh. 45) İmam (ə) sonra buyurdu: “Mütəal Allah buyurur: “Özünüzü ...

NÜBÜVVƏT BARƏSİNDƏKİ ƏQİDƏMİZ

NÜBÜVVƏT BARƏSİNDƏKİ ƏQİDƏMİZ
  Bizim əqidəmiz budur ki, nübüvvət Allah-Taala tərəfindən təyin edilən bir vəzifə, Rəbbimizə məxsus olan bir elçilikdir ki, Allah-Taala bu vəzifəni Özünün saleh, insaniyyətdə kamil həddə çatmış övliyalarından olan bəndələrinə həvalə edir ki, sair insanları dünya və axirət səadətləri, məsləhət və mənafelərinə doğru hidayət edib, pis əxlaqlardan, yanlış adətlərdən paklayıb, ...

Peyğəmbərlik və onunla əlaqədar məsələlər haqqında biliyə aiddir

Peyğəmbərlik və onunla əlaqədar məsələlər haqqında biliyə aiddir
    Insanların peyğəmbərə olan ehtiyacı haqqındadır         Bu məsələ bir neçə dəlil ilə isbat edilir.         Birincisi, filosofların dəlilidir ki, bundan ibarətdir:         Insan təbiətən mədənidir. Mədəniyyət isə cəmiyyətə əsaslanır. Cəmiyyət də öz qarşılıqlı iş-əlaqələrində qanuna möhtacdır ki, intizamın səbəbi olan mədəniyyətdə pozğunluq əmələ ...

Vacibə (Tanrıya) aid bilik və bu biliyə aid məsələlər haqqındadır

Vacibə (Tanrıya) aid bilik və bu biliyə aid məsələlər haqqındadır
Tanrıya aid biliyi axtaran adamın qabaqcadan bilməli olduğu əsaslardan ibarət məsələlər haqqındadır        Bu əsaslardan birisi:        Filosoflar demişlər ki, vahiddən ancaq vahid-nəşət edə bilər. Onların sübutu belədir ki, həqiqi vahid hər cəhətdən vahiddir və ondan nəşət edən bir nəticə onunla eyni vəziyyətdə olmalıdır (vahid olmalıdır) və ondan qeyri vəziyyətdə başqa bir ...

MƏDƏNİ-MAARİF SAHƏSİNDƏKİ İNQİLAB

MƏDƏNİ-MAARİF SAHƏSİNDƏKİ İNQİLAB
  İslam meydana gəldiyi ilk vaxtlardan elm və biliyi himayə etmiş, təhsil almağı hər bir fərd üçün vacib saymışdır. Maarif və təlim-tərbiyənin tarazlığını əldə etmək elmi gizlətməyi və başqalarına öyrətməməyi qadağan edir. İslamın böyük peyğəmbəri Məhəmməd (s.ə.v.v) əxlaqi və fərdi xüsusiyyətlərinə görə bəşəriyyətin ən görkəmli şəxsiyyəti olmaqla yanaşı, elm və maarifin ...

İBTİDAİ DİNLƏRİN ORTAQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İBTİDAİ DİNLƏRİN ORTAQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  İbtidai dinlərin müxtəlif fərqlərlə yanaşı, çoxlu ortaq cəhətləri də vardır. Bu ortaq cəhətlər bütövlükdə bütün ibtidai dinlərin vahid bir ideologiya və eyni mənbədən qaynaqlanmasını göstərir. İbtidai icma və qəbilələrin dünyanın müxtəlif nöqtələrində dağınıq şəkildə yaşamalarına görə, əlifba və yazışmaların olmadığı bir şəraitdə onların mədəniyyət, e`tiqad və ...

EKSPERİMENTAL TƏCRÜBƏYƏ MATERİALİST BİR NƏZƏR

EKSPERİMENTAL TƏCRÜBƏYƏ MATERİALİST BİR NƏZƏR
  Qeyd etdiyimiz ifratçı məntiq və fəlsəfə cərəyanlarının hətta maddi fəlsəfə sahələrindəki nüfuzu belə, zəifləməyə başlamışdır. Yeni maddi fəlsəfə məktəblərinin özləri də (əsas etibarı ilə dialektik materialistlər) bu qəbildən olan təmayülləri rədd edirlər. Beləliklə də çağdaş maddi fəlsəfə hiss və təcrübənin hüdudlarını (hər bir alim öz təhqiqatını bundan başlayır) ...

BUDDİZM

BUDDİZM
  BUDDA On birinci dərsin girişində qeyd olunduğu kimi, hind-brahman cəmiyyətində brahmanların iki ideoloji-konseptual prinsipi tənqid və e`tirazla qarşılanırdı. İki prinsipdən biri karma və samsara, yaxud tənasüxdən ibarətdir ki, əhalinin ağrılı reaksiyasına səbəb olmuşdu. Bu əqidəyə görə, insanlar davamlı doğumlar və ölümlərdə əzab-əziyyətlərə, müsibətlərə dözməli idilər. Digəri isə ...

İBTİDAİ DİNLƏRİN ORTAQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İBTİDAİ DİNLƏRİN ORTAQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  İbtidai dinlərin müxtəlif fərqlərlə yanaşı, çoxlu ortaq cəhətləri də vardır. Bu ortaq cəhətlər bütövlükdə bütün ibtidai dinlərin vahid bir ideologiya və eyni mənbədən qaynaqlanmasını göstərir. İbtidai icma və qəbilələrin dünyanın müxtəlif nöqtələrində dağınıq şəkildə yaşamalarına görə, əlifba və yazışmaların olmadığı bir şəraitdə onların mədəniyyət, e`tiqad və ...

PEYĞƏMBƏRLƏRİN İSMƏTİ (HƏR BİR CƏHƏTDƏN GÜNAHSIZ OLMASI) VƏHYİN TOXUNULMAZLIĞININ ZƏRURƏTİ

PEYĞƏMBƏRLƏRİN İSMƏTİ (HƏR BİR CƏHƏTDƏN GÜNAHSIZ OLMASI)  VƏHYİN TOXUNULMAZLIĞININ ZƏRURƏTİ
PEYĞƏMBƏRLƏRİN İSMƏTİ (HƏR BİR CƏHƏTDƏN GÜNAHSIZ OLMASI) VƏHYİN TOXUNULMAZLIĞININ ZƏRURƏTİ Vəhyin lazımi mərifət əldə etmək üçün bir yol kimi zəruri olması, insanın əql və hissinin çatışmayan cəhətlərini bərpa etməsi aydın olduqdan sonra digər bir məsələ irəli gəlir: Adi fərdlərin bu mərifət vasitəsindən birbaşa bəhrələnə bilmədiyindən, ilahi vəhyi almağa istedad və ləyaqəti ...

İslam Peyğəmbəri (s) Mədinəyə köçdükdən və o şəhər əhalisinin (onlara “ənsar” deyilirdi), xüsusilə, Məkkədən köçüb oraya gələn mühacirlərin misilsiz kömək və himayələrindən bəhrələndikdən sonra islam cəmiyyətinin əsasını qoyaraq onu idarə etməyə başladı.

İslam Peyğəmbəri (s) Mədinəyə köçdükdən və o şəhər əhalisinin (onlara “ənsar” deyilirdi), xüsusilə, Məkkədən köçüb oraya gələn mühacirlərin misilsiz kömək və himayələrindən bəhrələndikdən sonra islam cəmiyyətinin əsasını qoyaraq onu idarə etməyə başladı.
İslam Peyğəmbəri (s) Mədinəyə köçdükdən və o şəhər əhalisinin (onlara “ənsar” deyilirdi), xüsusilə, Məkkədən köçüb oraya gələn mühacirlərin misilsiz kömək və himayələrindən bəhrələndikdən sonra islam cəmiyyətinin əsasını qoyaraq onu idarə etməyə başladı. “Peyğəmbər məscidi” ilahi risalətin təbliğ olunduğu, ibadət və camaatın təlim-tərbiyə mərkəzi olmaqdan əlavə, ...

MƏADA ETİQAD BƏSLƏMƏYİN ƏHƏMİYYƏTİ

MƏADA ETİQAD BƏSLƏMƏYİN ƏHƏMİYYƏTİ
  Gündəlik həyat fəaliyyətlərində əsas məqsəd ehtiyacları, istəkləri təmin etmək, dəyərlərə və məramlara nail olmaq və nəhayət yekun səadət və kamala çatmaqdır. İşlərin keyfiyyət, kəmiyyət və istiqamətləndirilməsi o hədəflərin ayırd edilməsinə bağlıdır ki, həyatdakı edilən səy və faliyyətlər məhz onlara çatmaq üçün yerinə yetirilir. Deməli, həyatın yekun və son hədəfləri ...

İRS QANUNLARI

İRS QANUNLARI
İRS QANUNLARI MƏHRƏM VƏ NAMƏHRƏMLİK MƏSƏLƏLƏRİ BÖYÜK (KƏBİRƏ) GÜNAHLAR QEYBƏTİN HÖKML MÜƏLLİF: AYƏTULLAH MÜCTƏHİDİ TEHRANİ TƏRCÜMƏ EDƏN: ƏLİ NUR Ayətullah Müctəhidi Dörd risalə Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə Qarşınızdakı risalə həzrət Ayətullah Müctəhidiyə məxsusdur. Bu şəxsin bizlər və elmi mərkəzlər üçün böyük zəhmətləri olmuşdur. Risalənin mənim nəzarətimlə ...

Əhli-sünnə alimlərinin kütləvi surətdə qırılmasına qərar

Əhli-sünnə alimlərinin kütləvi surətdə qırılmasına qərar
Kontr-admiral General Əyyub Səbri, Osmanlı dövlətinin hərbi dəniz donanmasının ali məktəbinin rəisi yazır: Mәhəmməd ibn Əbdül-Vəhhabın sözlərindən təsirlənmiş Əbdül-Əziz bin Səud qəbilə başçıları qarşısında söylədiyi birinci çıxışında dedi: Biz bütün şəhərlərə və abadlıqlara sahib olmalı, öz əqidə və şəriətimizi onlara aşılamalıyıq... Bu arzunun həyata keçməsi üçün ...

İQTİSADİ TÜFEYLİLİYİN ZİRVƏSİ

İQTİSADİ TÜFEYLİLİYİN ZİRVƏSİ
Bu gün ABŞ bəşər tarixində iqtisadi tüfeyliliyin ən parlaq nümunəsidir. Dünya əhalisinin cəmi 5 faizini təşkil etdikləri halda, onlar istehlak ehtiyatlarının 40 faizindən istifadə edirlər. Bəşəriyyətin ehtiyatlarının böyük hissəsinə sahib olarkən, bu ölkə əvəzində demək olar ki, heç nə vermir, nəticə isə ölü təbiət, zəhərlənmiş hava və çaylar olur. Yer üzündə baş verən ...

ABŞ YƏHUDİ-MASON RUHUNUN KRİSTALLAŞMASI

ABŞ YƏHUDİ-MASON RUHUNUN KRİSTALLAŞMASI
Yəhudi-mason sivilizasiyasının avanqardı və episentri Amerika birləşmiş ştatları idi. ABŞ-ın siyasi təşkilatlanmasının təməlini qədim İudeyanın təşkili prinsipi təşkil etdi. Yəhudilər Misirdən Fələstinə qayıtdıqdan sonra onun ərazisi 12 hissəyə bölündü və püşkatma yolu ilə İsrailin 12 şəcərəsinə verildi. Hər bir hissə yerli elita tərəfindən öz qanun və ən᾽ənələri əsasında idarə ...

Allah yanında əziz olanlara and içmək

Allah yanında əziz olanlara and içmək
 On ikinci fçsil Dünyanın hər yerində belə bir şey var: İnsanlar mühüm bir şeyin haqq olmasını çatdırmaq üçün and içir. Bu zaman yal­nız qədir-qiymətli şəxslərə və ya əşyalara and içilir. Hər ha­n­sı bir cəmiyyətdə bir şəxsə and içilirsə, bu onun o cə­miy­yət­də əziz və hörmətli olmasını göstərir. Dünya müsəlmanları da öz sözlərinin doğruluğuna təkid edər­kən, İslamın ...

Məsumların qəbirlərinin ziyarəti

Məsumların qəbirlərinin ziyarəti
Altëncë fçsil Dinlər, cərəyanlar və məktəblər içərisində insan mə­qa­mı­na ən çox ehtiram edən əbədi İslam dinidir. Qurani-məcid in­sa­nın məqamını Allahın yer üzərində canişini və xəlifəsi mə­qa­mına qədər ucaldır,[1] onu Allahın yer üzərində yeganə əma­nətdarı kimi tanıtdırır[2]. Allah insanın məqamını ucal­da­raq, belə buyurur: “Biz, Adəm övladını şərəfli və ...

İSLAM FƏLSƏFƏSİNİN MÜHÜM BƏHSLƏRİ

İSLAM FƏLSƏFƏSİNİN MÜHÜM BƏHSLƏRİ
VÜCUD VƏ ONUN HƏQİQƏTİÖtən bəhslərimizdən mə’lum olduğu kimi fəlsəfənin əsas mövzusu vücuddur. Fəlsəfi bəhslərdə hər şeydən öncə vücudla tanışlıqdan və onun həqiqətindən söhbət açılır. Vücud nədir?–Bu sualın cavabı demək olar ki, yoxdur. Bu ifadəmizdən, ilk öncə, vücudun çox qaranlıq və açıqlaması olmayan bir varlıq olması başa düşülür. Lakin bu belə deyil. Məntiq elmində ...

Əməvi hökmətinin təhlili

Əməvi hökmətinin təhlili
Gördüyünüz kimi, Üməyyə ibni Əbdüş-şəmsin nəvəsi Müaviyə ibni Əbu Süfyan hicrətin 41-ci ilində özünü müsəlmanların xəlifəsi adlandıraraq özündən sonra oğlu Yezidi vəliəhd tə’yin etdi. Yezidin ardınca isə 2-ci Müaviyə çox qısa müddətdə hakim oldu və o, öldükdən sonra Süfyani sülaləsinin xilafəti sona çatdı. Şam camaatı Mərvan ibni Həkəm ibni Əbul A’s ibni Üməyyə ibni ...

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

حکایت خدمت به پدر و مادر

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

پر بازدید ترین مطالب ماه

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!!

فضیلت ماه مبارک رمضان

عظمت آية الكرسی (1)  

مرگ و عالم آخرت

با این کلید، ثروتمند شوید!!

ماه رمضان، ماه توبه‏

منظور از ولایت فقیه چیست ؟

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

پر بازدید ترین مطالب روز

تنها گناه نابخشودنی

نجات یک جوان مست با دعای ندبه

داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ

موضوعات اخلاقی - جلسه دهم - خدیجه سلام الله ...

مطالب ناب استاد انصاریان در «سروش»، «ایتا»، ...

راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟

نعمت‌ هایی که جایگزینی براي آن‌ ها نیست.

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

اعلام برنامه سخنرانی استاد انصاریان در ماه ...