Azəri
Friday 23rd of February 2018
code: 82058

Tərəzidə aldatma!

Tərəzidə aldatma!
Ölçüdə və çəkidə əskiklik, müştərini və şəriki malın qədərində aldatma Quran ayələri və Əhli-beyt (ə) hədislərinə görə haram və böyük günahdır. Qurani kərimin 114 surəsindən biri olan “Mutəffifin” surəsi bu mövzuya həsr olunmuşdur. Bu surədə oxuyuruq: “Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların; O kəslər ki, özləri xalqdan bir şey aldıqları zaman onu tam ölçüb alar; xalq üçün bir şey ölçdükdə və çəkdikdə isə onu əskildərlər; məgər onlar diriləcəklərini düşünmürlərmi?! Özü də dəhşətli bir gündə! O gün bütün insanlar aləmlərin Rəbbi olan Allahın hüzurunda duracaqlar! Xeyr! Şübhəsiz ki, pis əməllərə uyanların əməl dəftəri siccindədir!”
Allahın Rəsulu (s) buyurur: “Hər kəs peymanə və çəkidə xəyanət edərsə qiyamət günü onu cəhənnəmin dibinə gətirər və iki yanar dağ arasında yerləşdirərlər. Ona deyilər ki, bu dağları çək. O da daim bu işə məşğul olar».
Uyğun ayələrin təfsirində İslam Peyğəmbəri (s.ə.v.v) buyurur: «Beş şey beş şeylə yanaşıdır: qövmlər əhd-peymanı pozdular və Allah-Taala düşmənləri onlara qalib etdi, zina kimi çirkin günaha batdılar və ölüm onların sorağına gəldi, Allah - hökmünün ziddinə hökm verdilər və fəqirliyə tuş gəldilər, zəkat ödəmədilər və yağışdan məhrum oldular, ölçüdə və çəkidə aldatdılar və quraqlığa məhkum edildilər».
«Əllahumməğfirliyəz-zunubəl-ləti tuğəyyirun-niəm»
Pərvərdigara, nemətləri dəyişən günahlarımı bağışla»).
Nemət dəyişən günahlar İmam Səccaddan (ə) nəql olunmuş bir hədisə görə bunlardır: xalqa zülm, xeyir iş ruhunu itirmək, xeyir işlərdən kənarlaşmaq, nemətlərə küfr etmək (naşükürlük), şükür etməkdən uzaqlaşmaq.
Bu günahlar insanı nemətlərdən məhrum edib əvəzində bəla, müsibət və əzaba salır.
 
Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub.

latest article

  Hazrat Fatima (S.A) is the Master of All of the Worlds’ Women
  Fatema Zahra (S.A) created from Noor (Light)
  Üç şеydә hеç kimdәn üzr qәbul оlunmаz
  Peyğəmbərin (s) kəlamında mömin, kafir, qəlb və Quran
  Həzrət Rəsuli-Əkrəmdən (s) bənzərsiz hikmətli kəlamlar
  İMAM SADİQDƏN (Ə) QIZIL TÖVSİYƏLƏR
  MƏSUMLARIN NURLU KƏLAMLARINDAN
  Pеyğәmbәrin (s) qоnşuyа hörmәt hаqdа buyruqlаrı
  Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir
  Riyakarın əlamətlərini bilirsinizmi?

user comment